Privacy Policy

Dit is de privacyverklaring van Bistrobar Berlin B.V. Hierin leggen we onder meer uit waarom we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke gegevens dat zijn en welke rechten jij hebt als wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Privacybeleid


1. PARTIJEN


Bistrobar Berlin B.V. (hierna “Berlin”)
Daalseweg 15-17, 6521 GE Nijmegen
E-mail: info@bistrobarberlin.nl
Telefoon: 024 360 3303
Bistrobar Berlin B.V. stelt dit Privacybeleid vast, dat tot doel heeft de gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op het volgende adres: https://www.bistrobarberlin.nl, (hierna de “Site”) en over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Bistrobar Berlin B.V.
De term “Gebruiker” verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is, die de Site bezoekt of op enigerlei wijze met de Site communiceert.

2. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS


Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan leiden tot de verzameling van persoonlijke gegevens.

Bij het reserveren van een tafel:
Bij het reserveren van een tafel bij Bistrobar Berlinworden de gegevens verwerkt door Resengo NV. Je kan zowel telefonisch, online en per e-mail een reservering plaatsen. In alle gevallen wordt de reservering in het systeem van Resengo geplaatst. Zij slaan de gegevens op in overeenstemming met de Wet en de Verordening. Resengo NV verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in het privacybeleid op hun website.  Bij het reserveren van een tafel kunnen gasten aangeven of zij de nieuwsbrief willen ontvangen. Indien hier 'ja; wordt aangegeven delen wij de naam en e-mailadres met Mailchimp.

Wij verzamelen een e-mailadres om de reservering van de tafel te kunnen bevestigen. Een naam, telefoonnummer en eventueel een opmerking over dieetwens of allergie.

Bij het aanmelden voor de nieuwsbrief:
De gegevens die worden ingevuld bij het aanmeldformulier (voornaam en e-mailadres) worden doorgestuurd naar Mailchimp. Lees hier meer over hoe zij met de gegevens omgaan: https://mailchimp.com/legal/. Onder in de nieuwsbrief is een link opgenomen waarmee ontvangers zich op elk gewenst moment kunnen afmelden.

Bij het invullen van het contact- en offerteformulier:
Bij het invullen van het contact- en offerteformulier op de Site van Bistrobar Berlin worden de gegevens bewaard om contact op te nemen. Deze gegevens worden voor geen enkel ander doel gebruikt. De Site van Bistrobar Berlin B.V. is vervaardigd met behulp van Webflow. Webflow websites zijn veilig en beveiligd, met lagen van bescherming om jouw gegevens te beschermen tegen hackers en cybercriminaliteit.

Bij het bezoeken van ons restaurant:
Indien wij met jou overeenkomen dat je onze rekening niet voldoet bij het verlaten van ons restaurant, maar op een later moment, registreren wij gegevens zodat wij je kunnen identificeren en een factuur kunnen sturen. Overigens is deze wijze van betalen alleen mogelijk indien wij dat met jou hebben afgesproken. De gegevens die wij in een dergelijk geval registreren zijn: je voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres/postcode, en overige betalings- en factuurgegevens.
Bistrobar Beaune B.V. maakt gebruik van camera’s in het belang van de veiligheid van haar medewerkers en bezoekers, alsmede om diefstal van haar eigendommen tegen te gaan. Deze camera’s zijn als zodanig herkenbaar.

Bij het bezoeken van onze website:
Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op uw apparaat achterlaat, waarmee jouw activiteiten binnen onze website gevolgd worden. Het betreft bijvoorbeeld:
-het IP-adres van de bezoeker;
-de datum en tijd van het bezoek;
-de URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
-de op onze website bezochte pagina’s;
-informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).
Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om jouw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Onze website, maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Functionele cookies


Bistrobar Berlin B.V. plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Analytische cookies


Bistrobar Berlin B.V. maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

Social media


Bistrobar Berlin B.V. maakt gebruik van social media voor marketingdoeleinden. Op onze website zijn knoppen naar Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok en Tripadvisor. Bistrobar Beaune houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van deze social media is voor je eigen risico. Voordat je van diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacystatement van deze derden door te lezen.

3. PERSOONSGEGEVENS DIE KUNNEN WORDEN VERWERKT


De Gebruiker stemt ermee in dat, bij het invullen van het offerte- en contactformulier, het bedrijf Bistrobar Berlin B.V. de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt: voornaam, achternaam, bedrijfsnaam (optioneel), e-mailadres, telefoonnummer en bericht.


4. GRONDSLAG VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken enkel persoonsgegevens voor zover dat is toegestaan. Zo verwerken wij uw persoonsgegevens alleen wanneer:
- Je daar expliciet toestemming voor hebt gegeven (toestemming kan je altijd weer intrekken);
- Dit noodzakelijk is om de met jou gesloten overeenkomst uit te voeren;
- Dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
- Dit noodzakelijk is voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen.

5. BEWAARTERMIJN

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor Berlin de gegevens verzamelt of verwerkt, tenzij het langer bewaren van jouw gegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht van Bistrobar Berlin .
Indien je jezelf hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief, bewaren wij de gegevens die wij voor het versturen daarvan nodig hebben tot het moment dat je voor onze nieuwsbrief afmeldt.
Camerabeelden worden maximaal vier weken bewaard.

Ontvangers van jouw gegevens
Jouw persoonsgegevens kunnen door ons aan de volgende categorieën van ontvangers worden verstrekt:
-Degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst;
-Degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de communicatie met jou;
-Anderen, indien je daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend;
-Anderen, indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door Beaune;
-Anderen, indien de gegevens (uitsluitend) worden verwerkt voor statistische of historische doeleinden.

Wij kunnen jouw persoonsgegevens onder meer de volgende partijen verstrekken:
– Google Inc., in verband met het gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service;
– The Rocket Science Group, LLC in verband met het gebruik van Mailchimp, een e-mailmarketing-service voor onze nieuwsbrieven;
– Resengo NV, in verband met het gebruik van een reserveringsmodule van Resengo en de technische ondersteuning daarvan.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Bistrobar Berlin jouw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de privacywetgeving.

Door Bistrobar Beaune ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving.

6. DOORGIFTE NAAR ANDERE LANDEN

Jouw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven naar landen buiten de EU of EER. Een uitzondering hierop geldt voor de hierboven genoemde ontvangers Google Inc. en The Rocket Science Group LLC., nu deze bedrijven zich in de Verenigde Staten bevinden. Beide bedrijven hebben zich aangemeld bij bij het EU-VS Privacy Shield Framework (www.privacyshield.gov/EU-US-Framework), waardoor uw privacy is gewaarborgd.

7. JOU RECHTEN

Verzet


Je kan kosteloos verzet aantekenen tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, zonder dat je daarvoor een reden hoeft op te geven, door een e-mail te zenden naar info@bistrobarberlin.nl. Beaune zal op het eerste verzoek het gebruik beëindigen.
In alle andere gevallen kan je in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden tegen de verwerking verzet aantekenen door een e-mail te sturen naar info@bistrobarberlin.nl Beaune zal binnen vier weken na ontvangst van het verzet beoordelen of het verzet terecht is. In dat geval zal Berlin de verwerking beëindigen.

Correctie, inzage, verwijdering, beperking en dataportabiliteit


Voorts heb je het recht om jouw persoonsgegevens:
-te corrigeren;
-in te zien;
-te verwijderen, en;
-over te dragen.
Ook kan je de verwerking van jouw persoonsgegevens beperken en heb je het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerde besluitvorming.

Indien je van genoemde rechten gebruik wenst te maken, dan kan je een e-mail sturen naar info@bistrobarberlin.nl Berlin zal je binnen vier weken per e-mail aangeven in hoeverre zij aan het betreffende verzoek kan voldoen. Correctie zal plaatsvinden indien de persoonsgegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of op andere wijze in strijd met de privacyregelgeving zijn verwerkt. Ook kan je rechten worden beperkt wanneer dit noodzakelijk is ter waarborging van jouw bescherming, de rechten of vrijheden van anderen of de inning van civielrechtelijke vorderingen.

Klachten


Tot slot informeren wij je dat je het recht heeft een klacht in te dienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien jouw klacht niet naar tevredenheid door ons is of wordt afgehandeld.

8. BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Beaune heeft naar maatstaven van de stand van techniek passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

9. WIJZIGING PRIVACYSTATEMENT

Beaune behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De Gebruiker wordt daarom verzocht regelmatig het Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de Site worden geplaatst of per e-mail worden verstuurd om de tegenwerpelijkheid te waarborgen. Dit privacystatement is voor het laatst bijgewerkt in augustus 2023.


10. CONTACT


Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit Privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het volgende adres: info@bistrobarberlin.nl.

Meer van Berlin? Schrijf je in!

Danke schön! Je bent ingeschreven.
Scheisse! Daar ging iets mis.